مناقصات

مناقصات عبارت است از خرید یک کالا یا اجرای یک پروژه با پایین‌ترین قیمت