استعلام
  03 مرداد 1400

  نخ و پارچه

  برای دریافت مناقصه ها، مزایده ها و استعلام های نخ و پارچه از لینک پایگاه…
  صنایع بسته بندی
  26 تیر 1400

  صنایع بسته بندی

  برای دریافت مناقصه ها، مزایده ها و استعلام های صنایع بسته بندی از لینک پایگاه…
  بتن ریزی
  14 تیر 1400

  بتن ریزی

  برای دریافت مناقصه ها، مزایده ها و استعلام های بتن ریزی از لینک پایگاه خبری…
  انواع تابلو و راکهای مخابراتی و برقی
  02 تیر 1400

  انواع تابلو و راکهای مخابراتی و برقی

  برای دریافت مناقصه ها، مزایده ها و استعلام های انواع تابلو و راکهای مخابراتی و…
  مناقصات
  27 خرداد 1400

  انواع کلید و پریز

  برای دریافت مناقصه ها، مزایده ها و استعلام های  انواع کلید و پریزهای برقی و…
  مناقصات
  22 خرداد 1400

  کنتور برق

  برای دریافت مناقصه ها، مزایده ها و استعلام های کنتور برق از لینک پایگاه خبری…
  ترانسفورماتور
  09 خرداد 1400

  ترانسفورماتور

  برای دریافت مناقصه ها، مزایده ها و استعلام های ترانسفورماتور از لینک پایگاه خبری مناقصات…
  صنایع روشنایی
  04 خرداد 1400

  صنایع روشنایی

  برای دریافت مناقصه ها، مزایده ها و استعلام های صنایع روشنایی از لینک پایگاه خبری…
   استعلام
   03 مرداد 1400

   نخ و پارچه

   برای دریافت مناقصه ها، مزایده ها و استعلام های نخ و پارچه از لینک پایگاه خبری مناقصات و مزایدات پارس…
   صنایع بسته بندی
   26 تیر 1400

   صنایع بسته بندی

   برای دریافت مناقصه ها، مزایده ها و استعلام های صنایع بسته بندی از لینک پایگاه خبری مناقصات و مزایدات پارس…
   بتن ریزی
   14 تیر 1400

   بتن ریزی

   برای دریافت مناقصه ها، مزایده ها و استعلام های بتن ریزی از لینک پایگاه خبری مناقصات و مزایدات پارس نماد…
   انواع تابلو و راکهای مخابراتی و برقی
   02 تیر 1400

   انواع تابلو و راکهای مخابراتی و برقی

   برای دریافت مناقصه ها، مزایده ها و استعلام های انواع تابلو و راکهای مخابراتی و برقی از لینک پایگاه خبری…