بتن ریزی

متشکل از مناقصه بتن ریزی، مناقصه مخزن بتنی، مناقصه اسکلت بتنی، مناقصه بتن آماده، مناقصه آرمه، مناقصه آرماتوربندی، مناقصه بتن سخت، مناقصه قالب بندی و بتن ریزی، مناقص احداث مخازن زمین بتنی، مناقصه اجرای سازه بتنی، مناقصه شمع بتنی، مناقصه قالب بندی و بتن ریزی، مناقصه احداث مخزن زمین بتنی، مناقصه اجرای سازه بتنی و مناقصه های شات گریت، بتون پاش و فوندانسیون و بونکر حمل سیمان می باشند