انواع فنر

در یک تعریف کلی هر جسمی که دارای خاصیت ارتجاعی یا کشسانی باشد فنر نامیده می شود.