انواع پوشش سقف ساختمان

سقف به سطح بالایی یک اتاق یا یک سازه می گویند. در ساختمان ها سقف برای محافظت از نور آفتاب، برودت، باران و برف استفاده می شود.