آلات موسیقی

همان سازهای موسیقی می باشند که به پنج نوع کلی تقسیم می شوند. 1- سازهای زهی . 2- سازهای بادی – 3- سازهای کوبه ای – 4- سازهای صفحه کلید دار – 5- سازهای الکترونیک