الکترود

ماده ای رسانا است که از یک سو به بخش فلزی (مانند سیم مسی) و از سوی دیگر به بخش غیرفلزی (نیمه رسانا، الکترولیت یا خلا) در یک مدار الکتریکی متصل می شود و بین آنها ارتباط برقرار می کند