اتاق های تمیز

مجموعه ای از مناقصه ساخت اتاق تمیز، مناقصه پرده هوا، مناقصه اتاق با گرایش خاص، مناقصه اتاق مخابراتی، مناقصه Clean room