آلومینیوم

آلومینیوم: این عنصر پس از اکسیژن و سیلیکون فراوان ترین عنصر و همچنین فراوان ترین فلز در پوسته کره زمین است.