آیفون تصویری

نوعی در بازکن است که در مجموعه های مسکونی یا تجاری نصب می شود تا تامین کننده زنگ در، مکالمه و باز کننده در باشد.